58. ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ข้อมูลตัวชี้วัด “ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 68.6 เดซิเบลเอ (ค่ามาตรฐาน 70.0 เดซิเบลเอ) ลดลงจาก พ.ศ. 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 69.2 เดซิเบลเอ บริเวณที่มีระดับเสียงเฉลี่ยเกินมาตรฐาน ได้แก่ พาหุรัด ถนนตรีเพชร การเคหะชุมชนดินแดง ถนนดินแดง สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ถนนลาดพร้าว และสถานีไฟฟ้าย่อยธนบุรี ถนนอินทรพิทักษ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นตลอดทั้งวัน เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2563ข)

ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563ข)

ดาวน์โหลดข้อมูล